Chính sách bảo mật

Chính sách của chúng tôi về bảo vệ thông tin cá nhân

TOYO ORIMONO CO., LTD. (Sau đây gọi là "Công ty") tin rằng việc xử lý thích hợp và quản lý an toàn thông tin cá nhân là trách nhiệm xã hội của Công ty và ngoài việc tuân thủ Luật bảo vệ thông tin cá nhân và các luật, quy định liên quan và các tiêu chuẩn khác về thông tin cá nhân, Công ty đã thiết lập các quy tắc cơ bản sau đây và cam kết xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân một cách thích hợp.
-Công ty sẽ nêu rõ mục đích sử dụng thông tin cá nhân và thu nhận thông tin đó thông qua các phương tiện thích hợp và công bằng. Khi có được thông tin cá nhân, Công ty sẽ thông báo hoặc công bố mục đích sử dụng và xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng và trong phạm vi cần thiết để thực hiện công việc kinh doanh.
-Công ty sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin thích hợp và hợp lý và các biện pháp cần thiết khác để ngăn chặn việc mất mát, phá hủy, làm sai lệch, rò rỉ và truy cập trái phép thông tin cá nhân.
-Công ty thừa nhận rằng chủ thể của thông tin cá nhân (người có thông tin mà Công ty thu thập) có quyền tiết lộ, sửa chữa, ngừng sử dụng, xóa, v.v. thông tin cá nhân của mình và sẽ đáp ứng một cách thích hợp các yêu cầu đó từ chủ thể. thông tin cá nhân phù hợp với mục đích của Luật bảo vệ thông tin cá nhân.
-Chúng tôi đã thiết lập một đầu mối liên hệ cho các thắc mắc về việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi và sẽ trả lời một cách thích hợp.

1. Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân đề cập đến bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định một cá nhân cụ thể, bao gồm những thông tin sau.

1. ) Tên, địa chỉ, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ email, v.v.

2. ) Thông tin không thể được sử dụng để xác định một cá nhân cụ thể, nhưng có thể dễ dàng kiểm tra chéo với các thông tin khác để xác định một cá nhân cụ thể.

2. Thu thập Thông tin Cá nhân, Mục đích Sử dụng và Tiết lộ cho Bên Thứ ba.

1. ) Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn bằng các phương tiện thích hợp trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện công việc kinh doanh của chúng tôi.

2. ) Thông tin cá nhân của khách hàng có thể được các bên sau sử dụng.

3. ) CÔNG TY TNHH TOYO ORIMONO. các công ty liên kết và liên kết (sau đây được gọi là "Toyo và Đối tác") có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi các mục đích sau.

a. Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ hấp dẫn và có giá trị liên quan đến các sản phẩm do Công ty kinh doanh.

b. Cung cấp các tài liệu liên quan đến sản phẩm của chúng tôi do khách hàng yêu cầu.

c. Để đưa ra những đề xuất phù hợp nhất để đáp lại sự tư vấn của khách hàng.

d. Cung cấp thông tin cho khách hàng bằng thư trực tiếp, e-mail, v.v.

e. Để gửi quà tặng cho những khách hàng đã giành được giải thưởng trong các chiến dịch, v.v.

f. Thực hiện các cuộc khảo sát về mức độ sử dụng và sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

g. Để trả lời các ý kiến ​​và yêu cầu từ khách hàng liên quan đến Công ty hoặc các sản phẩm của Công ty.

h. Để cung cấp dịch vụ sau bán hàng, bảo trì và các liên hệ khác với khách hàng cho các sản phẩm của chúng tôi.

4. ) Ngoại trừ các cách sử dụng được xác định trong (3) b, d, e, f, hoặc g ở trên, trong trường hợp (4.1) Cần thiết cho một bên không phải Công ty hoặc bất kỳ công ty nào được liệt kê ở trên sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc (4.2) Thông tin cần được sử dụng cho mục đích khác với mục đích được liệt kê ở trên, Công ty sẽ chỉ cung cấp hoặc sử dụng thông tin sau khi đã thông báo trước cho khách hàng và được sự đồng ý trước của khách hàng,

5. ) Khi bạn liên hệ với chúng tôi và đặt câu hỏi cho chúng tôi hoặc bày tỏ ý kiến, chúng tôi có thể ghi âm cuộc gọi của bạn. Bản ghi sẽ được sử dụng để xác nhận nội dung cuộc trò chuyện và đưa ra phản hồi tốt hơn.

3. Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ những trường hợp sau

a. Khi khách hàng đã đồng ý.

b. Khi không xác định được khách hàng.

c. Khi thông tin cá nhân được cung cấp cho bên thứ ba trong phạm vi mục đích sử dụng.

d. Khi cần bảo vệ tính mạng, thân thể, tài sản của cá nhân và khó được sự đồng ý của khách hàng.

e. Trong trường hợp đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em và rất khó nhận được sự đồng ý của khách hàng.

f. Khi cần hợp tác với một cơ quan quốc gia, chính quyền địa phương hoặc một cá nhân hoặc tổ chức được một trong hai người giao phó để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật.

g. Khi các luật và quy định khác yêu cầu.

4. Quản lý Thông tin Cá nhân của Khách hàng

1. ) Ngoài việc thực hiện các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức cho giám đốc và nhân viên, Công ty sẽ chỉ định một người phụ trách từng bộ phận xử lý thông tin cá nhân và cố gắng quản lý thông tin cá nhân của khách hàng một cách thích hợp.

2. ) Công ty sẽ duy trì tính bảo mật của trang web của Công ty để ngăn chặn việc truy cập trái phép, rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân của khách hàng.

3. ) Công ty sẽ ký một thỏa thuận bảo mật với Đối tác của mình để đảm bảo rằng thông tin cá nhân được xử lý và bảo vệ theo cách thích hợp và để ngăn chặn việc rò rỉ, cung cấp lại hoặc tiết lộ cho bên thứ ba hoặc sử dụng bên ngoài phạm vi của mục đích sử dụng nêu ở 2.

5. Tiết lộ, sửa chữa, bổ sung, xóa, ngừng sử dụng, loại bỏ và ngừng cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của khách hàng

1. ) Nếu khách hàng tự yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung, xóa, tạm ngừng sử dụng, xóa hoặc ngừng cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của khách hàng do Công ty nắm giữ, vui lòng yêu cầu trực tiếp cho Công ty bằng cách sử dụng phương pháp được mô tả dưới đây. Từ quan điểm ngăn chặn rò rỉ thông tin cá nhân và đảm bảo tính chính xác và bảo mật, trừ trường hợp các thủ tục đặc biệt được pháp luật và quy định quy định, chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc điều tra cần thiết ngay lập tức và sẽ tiết lộ, chỉ sửa, thêm, xóa, tạm ngừng sử dụng, xóa hoặc tạm ngừng cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của khách hàng sau khi xác nhận rằng khách hàng yêu cầu. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể trả lời các yêu cầu không đáp ứng yêu cầu của phương thức yêu cầu được chỉ định bên dưới, hoặc được cho là không hợp lý dựa trên kết quả điều tra.

2. ) Công ty sẽ thông báo cho khách hàng yêu cầu về việc thực hiện hoặc không thực hiện các quy trình trên ngay lập tức. Trong trường hợp không thực hiện, sẽ cố gắng giải trình rõ lý do.

6. Cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tác của Toyo

1. ) Phạm vi thông tin cá nhân cung cấp cho Đối tác của Toyo bao gồm tất cả thông tin cá nhân, trừ khi khách hàng có yêu cầu khác.

2. ) Thông tin cá nhân sẽ được cung cấp cho Đối tác bằng giấy, truyền dữ liệu điện tử, chuyển phát băng từ hoặc truy cập vào máy chủ.

3. ) Nếu khách hàng yêu cầu ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho các Đối tác của Toyo, việc cung cấp sẽ được dừng ngay lập tức theo quy định của pháp luật và quy định.

4. ) Công ty sẽ thông báo cho khách hàng ngay lập tức về việc thực hiện hoặc không thực hiện việc tạm dừng nêu trên. Trong trường hợp không thực hiện, chúng tôi sẽ nỗ lực giải trình rõ lý do.

7. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc bảo vệ hoặc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng trên các trang web khác có liên kết với trang web của Công ty.

8. Tuân thủ các Luật và Quy định có liên quan

Chúng tôi tuân thủ các luật và quy định có liên quan do Chính phủ Nhật Bản ủy quyền

9. Về các Thay đổi và Thông báo của Chính sách này

Nội dung của chính sách cơ bản này có thể được Công ty thay đổi khi cần thiết.
Vui lòng tham khảo phiên bản mới nhất của chính sách này được đăng trên trang web của chúng tôi để có nội dung cập nhật nhất.

10. Sử dụng cookie

1. ) Một số trang trên trang web của chúng tôi sử dụng công nghệ được gọi là "cookie" để giúp bạn sử dụng trang web dễ dàng hơn khi bạn truy cập lại. Cookie là công nghệ tiêu chuẩn của ngành cho phép web máy chủ để nhận dạng máy tính của bạn. Cookie có thể nhận dạng máy tính của bạn, nhưng chúng không thể nhận dạng bạn trừ khi bạn nhập thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào trình duyệt bạn đang sử dụng, bạn có thể thay đổi cài đặt để tắt chức năng cookie, nhưng điều này có thể dẫn đến không thể sử dụng tất cả hoặc một phần của các dịch vụ trên trang web.

2. ) Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu thu được từ cookie trong các trường hợp sau

a. một. Sửa đổi hoặc ngừng nội dung của trang web để đáp ứng tốt hơn cho khách hàng của chúng tôi hoặc để cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh cho từng khách hàng.

b. Để phân tích loại dịch vụ bạn quan tâm.

Liên hệ để được tư vấn về việc xử lý thông tin cá nhân

〒920-0036 Lầu 2 17-33, Motogiku-cho, tp Kanazawa, Nhật bản
TEL 076-221-4151
Thời gian làm việc 8:30〜17:30 (nghỉ Thứ bảy ,chủ nhật ngày lễ )